#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Daň z nehnuteľností

 

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie  k dani z nehnuteľností podľa zákona č.582/2004 Z.z. je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 

Formuláre

 • Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje – fyzické osoby a právnické osoby
 • Prehlásenie podielových spoluvlastníkov
 • Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti

 

Potrebné doklady a dokumenty

Vyplnený formulár Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje bez oddielu V. „Priznanie k dani za psa“ , oddielu VI. „Priznanie k dani za predajné automaty“ a VII. „Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje“.

 

Upozornenie

 • Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z nehnuteľností (pozemkov, stavieb, bytov) je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z nehnuteľností je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňovník predloží formulár  Prehlásenie podielových spoluvlastníkov
 • Pri zániku daňovej povinnosti predloží daňovník vyplnený formulár Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti

 

Údaje potrebné k podaniu priznania k dani z nehnuteľností

Priznanie k dani zo stavieb:

 • zastavaná plocha stavby,
 • počet nadzemných a podzemných podlaží,
 • účel využitia stavby (ak stavba slúži na viac účelov rozčleniť jednotlivé činnosti podľa podlahovej plochy v m²).

Priznanie k dani z pozemkov:

 • výmera pozemku v m²,
 • druh pozemku podľa evidencie v katastri nehnuteľností.

Priznanie k dani z bytov a nebytových priestorov:

 • výmera podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

 

Súvisiace predpisy

 • zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
 • zákon 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská Lúžna č.2/2015 v platnom znení

 

Kontakt

Janka Šomegová – 044/4300220

 

Tlačivo k DzN na vyplnenie (1023.64 kB)               Poučenie na vyplnenie priznania (257.73 kB)       Potvrdenie o podaní priznania (128.02 kB)

Prehlásenie podielových spoluvlastníkov (73.21 kB)

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti (170.92 kB)