ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Komenského2622/48, 010 01Žilina
Naše číslo
06584/2022/ORR-9
Žilina
18.7.2022
Vybavuje / tel. kontakt
Ing. Katarína Náhliková / +421415032310
Vec: Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja - oznámenie o začatí verejného prerokovania, žiadosť o zaslanie pripomienok a pozvánka na verejné prerokovanie


Žilinský samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom 302/20021 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a Zákonom 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej aj stavebný zákon) zabezpečuje obstarávanie Územného plánu regiónu Žilinského kraja (ďalej aj ÚPN R ŽK).

V súlade s ustanoveniami § 21 stavebného zákona Žilinský samosprávny kraj Vám oznamuje prerokovanie Konceptu Územného plánu regiónu Žilinského kraja. Zároveň žiada dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické osoby o zaslanie svojich stanovísk v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia na adresu:

Žilinský samosprávny kraj,

odbor regionálneho rozvoja,

Komenského 48,

011 09 Žilina.

Na stanoviská uplatnené po tejto lehote nebude prihliadnuté.

 Žilinský samosprávny kraj zároveň predkladá dotknutým orgánom a právnickým osobám predmetný koncept k nahliadnutiu. S Konceptom ÚPN R ŽK je možné oboznámiť sa počas pripomienkového konania na web stránke Žilinského samosprávneho kraja, link: http://www.regionzilina.sk/sk/strategicke-dokumenty-zsk/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja.html a na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, kanc. č. 316 počas úradných hodín.

Verejné prerokovanie Konceptu ÚPN R ŽK sa uskutoční dňa 9. augusta 2022 o 11:00 hod v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Žilinský samosprávny kraj ďalej žiada obce Žilinského kraja, aby spôsobom v mieste obvyklým bezodkladne zverejnili upozornenie verejnosti, že sa môže vyjadriť ku Konceptu ÚPN R ŽK v lehote do 30 dní od zverejnenia oznámenia.

Obstarávateľskú činnosť v zmysle § 2a stavebného zákona zabezpečuje Ing. Katarína Náhliková, osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. číslo 377. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, Ing. Katarínu Náhlikovú, č.t.: 041/ 5032 310; email: katarina.nahlikova@zilinskazupa.sk .

  

          S pozdravom

Ing. Erika Jurinová
predsedníčka