#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré obec prenajala. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

Osobitným užívaním verejného priestranstva /účel užívania/ je:

 • umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (predajný stánok, letná terasa a pod.)
 • umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, zariadenia staveniska a pod.)
 • umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
 • umiestnenie skládky (stavebný materiál, sutina, zemina a pod.)
 • umiestnenie prenosnej garáže (sklápacie garáže, betónové garáže)
 • umiestnenie veľkoobjemového kontajnera
 • krátkodobé využitie verejného priestranstva (reklamné a propagačné akcie, podujatia organizované politickými stranami – umiestnenie tribúny, ambulantný predaj – umiestnenie predajného stola, prívesu, motorového vozidla, prenosného informačného zariadenia a pod.)
 • vyhradenie trvalého parkovacieho miesta

 

Doklady

 • Vyplnený formulár Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva
 • Ďalšie doklady v  závislosti od účelu užívania verejného priestranstva.

 

Formuláre

 •  Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva

 

Súvisiace predpisy

 • zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
 • zákon č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení
 • zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská Lúžna  č.2/2015  v platnom znení

 

Kontakt

Janka Šomegová – 044/4300220


Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva (146.7 kB)