Obec Liptovská Lúžna
ObecLiptovská Lúžna

Matričný úrad

matrikárka: PhDr. Eva Veselovská
telefón: +421 444300224
e-mail: veselovska@liptovskaluzna.sk

zástupkyňa matrikárky: Janka Šomegová
telefón: +421 444300220
e-mail: somegova@liptovskaluzna.sk

 

Náplň práce na úseku matriky:

• vedie matričné záznamy od roku 1907
• vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí
• vedie index zápisov do matričných kníh
• vedie zbierku listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis do matrík, ktorú po uplynutí kalendárneho roku odovzdá okresnému úradu na archiváciu
• zapisuje do matriky po písomnom súhlase okresného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín cudzích štátov
• vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i v cudzine (rodné, sobášne, úmrtné listy)
• plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom
• pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
• povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek vhodnom mieste
• ak by obstaranie niektorých dokladov na uzavretie manželstva bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, matričný úrad môže pripustiť ich nahradenie čestným vyhlásením snúbenca
• prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie
• prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k narodenému dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
• podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku
• vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv
• plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
• zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov podľa platných predpisov
• na základe oznámenia vykonáva zápis narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia do osobitnej matriky

 

AKO VYBAVIŤ

Uzavretie manželstva

Na uzavretie manželstva civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci, ktorí žiadosť podpisujú.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia (delegácia sobáša) je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive (vydanom MV SR), ktoré je k dispozícii na matričnom úrade.

Prílohy k žiadosti:
- slobodní / s trvalým pobytom v Liptovskej Lúžnej – civilný sobáš/
• rodné listy
• občianske preukazy
- rozvedení / s trvalým pobytom v Liptovskej Lúžnej – civilný sobáš/
• rodné listy
• občianske preukazy
• právoplatné rozhodnutie o rozvode predchádzajúceho manželstva
- vdovci / s trvalým pobytom v Liptovskej Lúžnej – civilný sobáš/
• rodné listy
• občianske preukazy
• úmrtný list bývalého partnera

• ak jeden zo snúbencov je neplnoletý (od 16 do 18 rokov) - pripojí sa rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
V prípade uzavretia manželstva cirkevným spôsobom neskúmame trvalý pobyt snúbencov, platia tie isté doklady.

CUDZINCI:

- slobodní
• identifikačné preukazy /pas, OP/
• rodné listy s príslušnými overeniami /apostil, superlegalizácia: MZV príslušného štátu a Veľvyslanectvom SR v danej krajine/
• doklad o stave na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami /obsahuje údaj o štátnom občianstve, trvalom

pobyte, rodinnom stave a spôsobilosti na uzavretie manželstva/
Poznámka
V prípade, že tieto údaje nie sú uvedené v doklade o stave, je ich potrebné zdokladovať zvlášť.

- rozvedení
• identifikačné preukazy /pas, OP/
• rodné listy s príslušnými overeniami /apostil, superlegalizácia: MZV príslušného štátu a Veľvyslanectvom SR v danej krajine/
• doklad o stave na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami /obsahuje údaj o štátnom občianstve, trvalom

pobyte, rodinnom stave a spôsobilosti na uzavretie manželstva/
• právoplatný rozsudok o rozvode s príslušnými overeniami
Poznámka: Doklady vydané v zahraničí musia byť preložené (na Slovenku) súdnym prekladateľom do slovenského jazyka – zoznam prekladateľov/tlmočníkov je na stránke: www.justice.gov.sk

Od 16.02. 2019 platí nové nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/1191 o verejných listinách, vďaka ktorému došlo k zjednodušeniu požiadaviek na predkladanie verejných listín – v tomto prípade rodný list, doklad o stave a pobyte. V prípade, ak bude predložený viacjazyčný štandardný formulár v zmysle tohto nariadenia, nebude potrebné tieto verejné listiny ďalej overovať (apostil) ani úradne prekladať súdnym tlmočníkom na Slovensku.


Doklady vydané v zahraničí platia 6 mesiacov od dátumu vydania a predkladajú sa so žiadosťou na uzavretie manželstva najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva osobne.
 

Poplatky:

• povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 €
• uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 €
• povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00 €
• povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00 €
• povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,00 €
• uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70,00 €
• uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 €
• uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200,00 €


Doba vybavenia: (podľa doložených potrebných príloh) bude vyhotovená žiadosť, po vykonaní obradu bude vydaný sobášny list.

Upozornenie:

Je potrebné vyhradiť si potrebný čas na vybavenie všetkých dokumentov hlavne čo sa týka cudzincov, nakoľko často je ich zaobstaranie veľmi obtiažne a trvá dlhšiu dobu.

 
Vydanie duplikátu matričného dokladu /rodný, sobášny, úmrtný list/

Žiadosť:
- o vydanie duplikátu matričného dokladu je dostupná v tlačivách matričného úradu

Potrebné doklady:
- občiansky preukaz žiadateľa

Druhopisy matričných dokladov môžete získať na našom matričnom úrade aj v tom prípade, že sa udalosť stala na inom matričnom úrade. V rámci CISMA Vám tieto doklady vieme poskytnúť .

Poznámka:
- pri žiadosti sa skúma v akom príbuzenskom vzťahu je žiadateľ k osobe, ktorej duplikát žiada
- v zmysle § 18, zák. č. 154/1994 Z.z. v znení nesk. zmien a doplnkov, môže matričný úrad vydať duplikát len:

• osobe, ktorej sa zápis týka, jej príbuzným /t.j. manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti
• osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti
• osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti
• osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti
• poručníkovi, ak sa o dieťa stará
• súdom ustanovenému opatrovníkovi

Poplatok
5,- € za každý duplikát v hotovosti do pokladne alebo na účet obce.


Doba vybavenia: na počkanie, v prípade vyžiadania matričných dokladov z iného matričného úradu sa môže doba predĺžiť do vybavenia avíza nami podaného na príslušný matričný úrad. 

  
Vydanie duplikátu rodného, prípadne sobášneho listu bez koncovky „ová“

Žiadosť:

-o vydanie matričného dokladu bez koncovky „ová“ je dostupná v tlačivách matričného úradu

Poplatok

5,- € za každý matričný doklad v hotovosti do pokladne alebo na účet obce.
 

Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva

Oznámenie sa podáva príslušnému matričnému úradu, kde je zápis o uzavretí manželstva zapísaný v matrike

-oznámenie je dostupné v tlačivách matričného úradu


Potrebné doklady:

• sobášny list
• rodný list
• občiansky preukaz
• rozsudok o rozvode manželstva s vyznačenou nadobudnutou právoplatnosťou

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: bez poplatku

 

Úmrtie

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia, nie podľa trvalého pobytu.

Potrebné doklady:

• 2 x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom
• občiansky preukaz zomretého /prípadne doklad o štátnom občianstve a poslednom trvalom pobyte/
• splnomocnenie vybavovateľa pre pohrebnú službu s údajmi o adrese
• pri úmrtí maloletého dieťaťa je potrebné predložiť jeho rodný list a OP matky dieťaťa

Poplatky: bez poplatku

Doba vybavenia: na počkanie (vydaný bude úmrtný list, žiadosť o pohrebné)
 

Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine do osobitnej matriky

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu, posledného trvalého pobytu občana na území SR alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov. Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.

Potrebné doklady:

Narodenie
• cudzozemský rodný list s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka,
• sobášny list rodičov,
• občiansky preukaz štátneho občana SR
Sobáš
• cudzozemský sobášny list s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka,
• rodný list štátneho občana SR
• občiansky preukaz štátneho občana SR
• informácie o dátume a mieste narodenia rodičov snúbenca – cudzinca, mená, priezviská a narodenie svedkov
• ak je štátny občan SR rozvedený aj právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva
Úmrtie
• cudzozemský úmrtný list s príslušným overeniami a prekladom do slovenského jazyka
• rodný list zomrelého
• občiansky preukaz zomrelého /potvrdenie o štátnom občianstve vydané príslušným obvodným úradom/

Doba na vybavenie: najviac 3 mesiace od prevzatia zápisu na Osobitnej matrike v Bratislave

Poplatok

10,-€ v hotovosti do pokladne alebo na účet obce


Poznámka:

• originál cudzozemského matričného dokladu (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého
• matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právne pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (apostil)
• ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez koncovky – ová a pod.
• od 16.02. 2019 platí nové nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/1191 o verejných listinách, vďaka ktorému došlo k zjednodušenie požiadaviek na predkladanie verejných listín – sobášny, úmrtný a rodný list. V prípade, ak bude predložený viacjazyčný štandardný formulár v zmysle tohto nariadenia, nebude potrebné verejnú listinu ďalej overovať (apostil) ani úradne prekladať súdnym tlmočníkom na Slovensku.

TLAČIVÁ:    1.  žiadosť o zápis bez "ová"

                     2.  oznámenie o späťvzatí priezviska

                     3.  žiadosť o duplikát matričného dokladu

Ako vybaviť

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:8
TÝŽDEŇ:691
CELKOM:818937

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Vývozy odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30