#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa zákona o miestnych daniach vyberá Obec Liptovská Lúžna poplatok za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Liptovská Lúžna.

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinná v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti, ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie daňovej povinnosti.

 

Formuláre

  • Oznámenie o vzniku/zmene/zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady

 

Poplatky

  • v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Liptovská Lúžna č.4/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady v platnom znení

 

Súvisiace predpisy

  • zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
  • zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
  • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská Lúžna č.4/2018

 

Kontakt

  • Janka Šomegová – 044/4300220
  • Eva Veselovská – 044/4300224

 

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti (252.56 kB)